Dhaka Fire service Emergency Number
Station phone Mobile
Baridhara 02-8827397 01724010458
Demra 02-7400111 01716484229
Dhaka EPZ 02-7701444 01552313231
Keranigonj 02-7766666 01717470638
Khilgaon 02-7218329 01915663594
Kurmitola 02-9860762 01712269150
Lalbag 02-8619981 01715131725
Mirpur 02-9001055 01556300117
Mohammadpur 02-9112078 01712970093
Polashi 02-8628688 01716354370
Postagola 02-7410771 01712897982
Sadarghat 02-7119759 01715147907/01711577451(River)
Savar 02-7713333 01712180250
Siddik Bazar 02-9555555 01711283129
Tejgaon 02-9898187
Tongi 02-9801070 01727259055